Clubreglement


A Algemeen

 1. Elk lid zal zich waardig gedragen. Instructeurs en leden worden met de nodige eerbied en beleefdheid behandeld.
 2. Honden mogen aan de opleiding starten vanaf de leeftijd van drie maanden mits de nodige inentingen werden toegediend.
 3. De leden moeten hun hond(en) verplicht jaarlijks laten inenten tegen Canine Distemper (hondenziekte), Parovirose (kattenziekte), Hepatitis en kennelhoest (Para-Influenza én Bordetella). Hierop wordt controle gedaan bij inschrijving en telkens bij het vervallen van de inenting. Inenting tegen hondsdolheid kan gevraagd worden indien besmettingshaarden van deze ziekte werden vastgesteld in de gemeente van een lid. Onze club behoudt te allen tijde het recht om een controle te doen van de inentingen.
 4. Honden die uiterlijke tekenen van ziekte of blessure vertonen kunnen geweigerd worden bij aanvang van of tijdens de les.
 5. Ieder lid dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (familiale verzekering) te hebben die schade door huisdieren aan derden dekt.
 6. Het mishandelen van een hond op/rond het terrein of elders in clubverband heeft onmiddellijk een tijdelijke schorsing tot gevolg. Deze schorsing kan worden opgeheven of resulteren in een schrapping van het lidmaatschap na intern overleg tussen de instructeurs en voorzitster. Tot zolang wordt het lid geweerd van elke clubactiviteit.
 7. De leden met loopse teven mogen aan geen enkele les, oefening of examen deelnemen, noch zich ophouden in de kantine, op de terreinen of de parking van de club. Bij elke inbreuk die vastgesteld wordt hierop, kan onmiddellijk overgegaan worden tot schorsing van het lidmaatschap. Bij elk twijfelgeval dient de club op de hoogte gesteld te worden.
 8. De instructeurs hebben de onherroepelijke leiding op de pleinen. Bijgevolg zal iedereen zich naar hun richtlijnen gedragen. Zowel de instructeurs als de geleiders dienen een correcte houding aan te nemen. Eventuele geschillen tussen een geleider en zijn/haar instructeur kunnen door beiden na de les aan de voorzitster voorgelegd worden.
 9. Als de club een gezamenlijke activiteit organiseert, wordt er verwacht dat de verschillende disciplines elkaar helpen.
 10. Avondfeesten of etentjes zijn voor iedereen toegankelijk, ook de niet leden. Tijdens deze gelegenheden zijn geen honden toegelaten. (Mosselfeest, BBQ, quiz,…)
 11. Elke jaar, in de eerste helft van januari, wordt de algemene ledenvergadering georganiseerd. De leden zullen op de hoogte gebracht worden van de exacte datum via de gebruikelijke communicatiekanalen (sociale media, website, mailings…). Tijdens deze vergadering worden nieuwe bepalingen alsook de kalender voor het nieuwe jaar besproken. Personen die leden vergezellen zonder zelf lid te zijn van de club mogen wel aanwezig zijn op de ledenvergaderingen maar hebben geen enkele inspraak of eventueel stemrecht.

B Oefenterrein en lessen

 1. Op het oefenterrein heeft de lesgever de absolute autoriteit. Bij wangedrag, op welke wijze ook tot uiting gebracht, is de lesgever gemachtigd een lid van het terrein te sturen. Er worden geen discussies gevoerd op onze terreinen.
 2. Trainen met je hond op het clubterrein is enkel toegestaan onder toezicht van een instructeur. Trainen met je hond op de verzamelplaats of in de kantine is niet toegestaan.
 3. GSM-gebruik is niet toegelaten tijdens de lessen, noch door de geleider, noch door de instructeurs. Hierop kunnen uitzonderingen toegestaan worden door de lesgever. Men dient dit vooraf aan te vragen.
 4. Roken is niet toegelaten op onze oefenterreinen en in de kantine, ook niet met een elektronische variant. Roken is wel toegestaan in de veranda. Het is niet toegelaten om sigarettenpeuken op de terreinen of op de grond te gooien.
 5. De lesgever heeft het recht een lid de toegang tot het oefenterrein te ontzeggen voor de training begint. 
 6. Tijdens de les mag niemand de oefenpleinen betreden of verlaten zonder toelating van de lesgever. Aan de leden wordt gevraagd om stipt op tijd te komen voor de lessen. Laatkomers kunnen geweigerd worden.
 7. De leden verzamelen zich op de verzamelplaats, vijf minuten voor aanvang van de les. De honden dienen zich rustig te gedragen onder toezicht van de geleiders. 
 8. Indien een hond het terrein bevuilt, hetzij door urineren of door uitwerpselen zal de eigenaar of geleider dit zelf opruimen. De geleider zal een emmer met verdunde javel krijgen aan de toog in de kantine na betaling van een boete van 50 cent.
 9. Alvorens te kunnen overgaan naar de volgende klas, dient men verplicht de overgang met succes te doorlopen. De enige uitzondering hierop is de puppyklas, waarbij de hond rechtstreeks overgaat naar de A-klas op de leeftijd van zes maanden. De overgangen worden ongeveer elke zes weken georganiseerd, de datum kan je terugvinden op het bord aan de toog in de kantine.
 10. Leden welke in de Debutantenklas, Programma 1, Programma 2 of de wedstrijdklas van Agility wensen te trainen, dienen in het bezit te zijn van het gehoorzaamheidsbrevet respectievelijk het TAP-brevet afgeleverd door de KKUSH.

C Kantine

 1. Het is de leden toegelaten hun hond(en) aangelijnd in de kantine te brengen. Er wordt echter gevraagd dat de honden zich netjes en rustig gedragen en steeds aan de leiband blijven. Indien een hond hinderlijk gedrag vertoont (blaffen, janken of uithalen naar andere honden, …) moet de geleider onmiddellijk ingrijpen.
 2. Het is verboden honden los te laten lopen in de kantine.
 3. Het is niet toegestaan honden onderling te laten spelen op de clubterreinen. De Moedige Bijters BVBA is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of beschadigingen veroorzaakt door leden, hun kinderen of bezoekers met hun kinderen en honden.
 4. Indien een hond het lokaal bevuilt, gelden dezelfde regels als vermeld in artikel B8.
 5. Het is verboden kinderen zonder begeleiding in het lokaal te laten, ze er te laten spelen of te laten rondlopen. Alle beschadigingen aan het lokaal, hetzij door volwassenen, hetzij door kinderen, leidt tot schadevergoeding. De Moedige Bijters BVBA wijst elke verantwoordelijkheid af voor materiële beschadigingen, ongevallen of kwetsuren van welke aard ook veroorzaakt door of overkomen aan individuen. Eventueel kunnen deze feiten leiden tot een voortzetting van de procedure zoals vermeld in artikel F10.
 6. Voorzitster bepaalt het openings- en sluitingsuur van de kantine.
 7. De leden zullen in het lokaal de consumpties zelf afhalen aan de toog. Leeggoed, consumptieafval of materiaal voor de vaatwasser wordt door de verbruiker zelf afgeruimd.
 8. Wanneer glazen, tassen of andere consumpties worden omgestoten, zullen de leden aan de toog de nodige doeken en dweilen vragen om alles te reinigen.

D Parking

 1. De leden zullen hun auto’s uitsluitend parkeren op de parking van De Moedige Bijters BVBA. De wagens op de parking dienen met de koplampen richting het Albertkanaal geparkeerd te staan zodat niemand tijdens de les gehinderd wordt door oplichtende koplampen.
 2. Op de parking en de toegangswegen dienen de honden steeds aangelijnd te zijn.
 3. De ouders zullen erop toezien dat hun kinderen, welke buiten op de parking rondlopen of spelen géén beschadigingen toebrengen aan geparkeerde auto’s, omheiningen, toestellen of eender welk ander voorwerp dat behoort aan de club. 
 4. De Moedige Bijters Schoten BVBA is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of beschadigingen veroorzaakt door leden, hun kinderen of bezoekers met hun kinderen en honden.

E Lidgeld

 1. Elk lid zal het lidgeld betalen bij inschrijving. Het lidgeld voor het volgend jaar dient betaald te worden tussen 1 december en de ledenvergadering, half januari. Na de ledenvergadering vervallen alle verworven rechten en wordt het lid als nieuw kandidaat toetredend lid beschouwd. Het bedrag wordt bepaald door de voorzitster. De premie voor ongevallenverzekering tijdens de oefensessies is in de prijs inbegrepen. Deze verzekering is verplicht voor alle leden.
 2. Leden betalen per half jaar degressief lidgeld. Het lidgeld wordt bepaald door de voorzitster. Zij worden vanaf de dag van hun inschrijving beschouwd als cursisten, en kunnen starten met les volgen vanaf de eerstvolgende datum zoals bepaald door de voorzitster.
 3. Het ontslagnemend lid zowel het uitgesloten als geschorste lid heeft geen recht op en mag de terugbetaling niet eisen van de bijdragen die hij of zij heeft betaald.
 4. Elk lid ontvangt bij inschrijving een lidkaart, bij verlies wordt een nieuwe lidkaart verschaft tegen betaling. Ook een nieuwe geleider voor dezelfde hond geeft aanleiding tot het afleveren van een nieuwe lidkaart tegen betaling. De kosten hiervoor worden bepaald door de voorzitster.

F Slotbepalingen

 1. Door de toetreding tot de club, aanvaardt elk lid, zonder voorbehoud het huishoudelijk reglement evenals alle nog vast te stellen en vastgestelde bepalingen. Deze aanvaarding blijkt zowel uit de ondertekening van het inschrijvingsformulier of het versturen van het formulier via digitale kanalen. Ook de betaling van het verschuldigde lidgeld betreft automatisch de aanvaarding van het huishoudelijk reglement.
 2. Door de toetreding tot de club, de ondertekening van het inschrijvingsformulier, de daarmee gepaard gaande aanvaarding van het huishoudelijk reglement, ontzegt elk lid, elke daad of handeling en of nalatigheid welke nadelig zou kunnen zijn voor het maatschappelijk doel; of van aard zou zijn om zijn persoonlijk aanzien of eer of het aanzien en de eer van andere leden van de club schade te berokkenen. Hij of zij zal zich niet misdragen, t.t.z. handelingen plegen welke strijdig zijn met de goede zeden. Het zich schuldig maken aan het ontvreemden van gelden, materiaal en toebehoren van de club ofwel van haar leden; het beschadigen van eigendommen of gehuurde goederen van de club en/of van haar leden, evenals het mishandelen van dieren is ten strengste verboden. Dit kan leiden tot uitsluiting uit de club.
 3. Elk lid geeft automatisch de toelating dat zijn of haar gegevens gedeeld kunnen worden met derde partijen die geen commercieel belang nastreven. Enkele voorbeelden hiervan zijn de verzekeringsmaatschappij die onze leden verzekert, een mailplatform om nieuwsbrieven uit te kunnen sturen (zolang iemand lid is), politionele diensten, een slachtoffer van een ongeval veroorzaakt door een hond, enz… Zonder een gegronde reden, beoordeeld door de voorzitster, zullen gegevens nooit gedeeld worden.
 4. Alle aanwezige persoonsgegevens worden jaarlijks gewist op 1 maart van het daaropvolgende jaar op voorwaarde dat de betrokken persoon geen lid meer is. Wanneer iemand zich opnieuw inschrijft als lid, zullen de persoonsgegevens opnieuw in het register blijven tot 1 maart van het daaropvolgende jaar. Elk lid heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens te wijzigen of te schrappen. In dit laatste geval wordt ook het lidmaatschap van onze vereniging geannuleerd.
 5. Elk lid in onze database aanvaardt ook automatisch dat er, zonder voorafgaandelijke toestemming, foto’s van hem of haar gebruikt kunnen worden via diverse communicatiekanalen van de vereniging (sociale media, website, mailings, …). Het lid ziet tevens af van elke vorm van vergoeding hiervoor (ook wanneer zijn / haar gegevens geschrapt zijn uit ons ledenregister). Elk persoon behoudt het recht om een schrapping van zijn/haar foto te vragen, en heeft nooit recht op enige vorm van schadevergoeding. Alle klachten omtrent privacy-gerelateerde zaken kunnen in eerste instantie steeds elektronisch gemeld worden via een e-mail naar contact@dmbschoten.be of per brief naar ons postadres. Indien de uitkomst niet naar behoren is, kan elke relevante klacht ook gemeld worden bij de toezichthoudende autoriteit.
 6. Probleemgedrag (agressie, angst, … ) van een hond dat dermate storend is dat het groepslessen zou hinderen, moet gemeld worden bij de betrokken medewerker van het secretariaat vooraleer men de inschrijving afrondt. Wanneer er kan aangetoond worden dat er bij een inschrijving bewust misleidende informatie gegeven is door de kandidaat-cursist, dan kan het lidmaatschap onmiddellijk geschorst worden zonder terugbetaling van het lidgeld.
 7. De leden worden verzocht zich te richten naar de voorschriften van de gemeentelijke en politieverordeningen in verband met honden aan de leiband, geen uitwerpselen op de openbare weg, en andere voorwaarden. De leden dienen zich te allen tijde als ambassadeurs te gedragen door ongemakken van hun dier zelf op te ruimen en te zorgen dat zelfs hun sociale honden geen overlast zijn voor de gemeenschap.
 8. Niet-leden kunnen occasioneel mee trainen met onze lessen, dit op voorwaarde van betaling van een som, bepaald door de voorzitster. Er dient voor de lessen toestemming gevraagd worden aan de voorzitster. Het mee trainen heeft een maximum van één maal per maand. Les nemen door niet-leden is steeds op eigen risico van het individu. Hij of zij kan nooit aanspraak maken op de verzekering via De Moedige Bijters BVBA.
 9. Het bestuur van De Moedige Bijters BVBA is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of beschadigingen veroorzaakt door leden, hun kinderen of bezoekers met hun kinderen en honden. Dit aan derden, of aan eigendommen van De Moedige Bijters BVBA. Dit kan steeds leiden tot schadevergoeding of afstand van verhaal.
 10. Elke inbreuk op de beschikkingen vermeld in de artikels van dit huishoudelijk reglement, heeft de onmiddellijke schorsing van het lid tot gevolg evenals eventuele klacht(en) bij de politie. Deze schorsing kan worden opgeheven of resulteren in een schrapping van het lidmaatschap na intern overleg tussen de instructeurs en voorzitster. Tot zolang wordt het lid geweerd van elke clubactiviteit.
 11. Voor punten niet vermeld in dit huishoudelijk reglement, oordeelt zonder verder verhaal de voorzitster van De Moedige Bijters BVBA.

Home